Kόldetιsnyilatkozat:

Az egyesόlet όgyvivυ szerve (elnφksιg) kφzφsen αlmodta meg azt, hogy az LPE hovα szeretne eljutni ιs milyennι szeretne vαlni

" A lαtαssιrόltek Pilis Vφlgye Egyesόlete a tagjait sokoldalϊan szeretnι megsegνteni, az egymαs tisztelete, a becsόletessιg, a bizalom, a tolerancia, az empαtia ιs a szeretet jegyιben. Tovαbbα azon munkαlkodik, hogy elυsegνtse egy kisebbsιgbarαt tαrsadalmi kφrnyezet lιtrejφttιt. Elυsegνtse az egyenlυ esιlyt, egyenlυ bαnαsmσdot, a kφzvιlemιny odafigyelιsιt, hogy ily mσdon vαlhassanak a lαtαssιrόltek ιs mαs fogyatιkossαggal ιlυk a tαrsadalom valσban egyenrangϊ tagjaivα. A tαvolabbi cιljait φnzetlenόl a szϋkebb ιs tαgabb kφrnyezettel egyόttmϋkφdve kνvαnja megvalσsνtani szem elυtt tartva a hatιkonysαgot, ιs a dφntιshozαsban valσ rιszvιtelt".

Jφvυkιpόnk:

Cιljaink megvalσsνtαsαhoz egy "Tαvmunkahαzat" szeretnιnk lιtrehozni, amely a munkakιpes ιs dolgozni kνvαnσ szemιlyeknek munkαt biztosνt.

Hat alaptevιkenysιget hatαroztunk meg:

  1. άgyfιlszolgαlat
  2.  Segνtsιgnyϊjtαs az elemi rehabilitαciσhoz
  3. Elemi rehabilitαciσs utσgondozαs
  4. Foglalkoztatαs
  5. Oktatαs, kιpzιs
  6. Kφzφssιgi ιlet

1998. ιvi XXVI. tφrvιny 11. § ιrtelmιben a fogyatιkos embernek biztosνtani kell a fogyatιkossαga miatt indokolt segιdeszkφz igιnybevιtelιt, tovαbbα a tφrvιny 19. § szerint a fogyatιkos embernek joga van az φnαllσ ιletvitelt cιlzσ rehabilitαciσhoz.

Egy kis statisztika:

Ιvente 6100 felnυtt ember veszνti el a lαtαsαt makula degenerαciσban, Balesetekben, cukor ιs egyιb betegsιgben. Ez a szαm elgondolkodtatσan magas. Ahhoz, hogy megfelelυ kezelιsben rιszesόlhessenek, fontosnak tartjuk, hogy egy kiιpνtett habilitαciσs, rehabilitαciσs, integrαciσs hαlσzat, felkιszόlt szakembergαrda vαrja υket. Az elsυ lιpιs a rehabilitαciσhoz hozzαsegνteni a lαtαssιrόltet, miutαn vιgigcsinαlta a rehabilitαciσs programot, akkor ismιt visszakerόlnek megszokott kφrnyezetόkbe, itt mαr az utσgondozαs feladata kφvetkezik. A lαtαssιrόlt emberek munkavαllalαsαnak elυsegνtιsιt tervezzόk egy tαvmunkahαz kialakνtαsαval, ezzel a lαtαsfogyatιkkal ιlυk a tαrsadalomba tφrtιnυ visszaintegrαlσdαsαt segνtenιnk elυ.

HOL?

Pilisvφrφsvαr a kistιrsιgben kφzponti helyet foglal el ιs sajnαlatos mσdon a legtφbb, a taglιtszαm 1/3 rιsze is itt ιl. Ebbυl kifolyσlag, valamint a vαros kφzlekedιse ιs megkφzelνthetυsιge szempontjαbσl is cιlszerϋ "Tαvmunkahαzat" Pilisvφrφsvαron lιtrehozni.
Az elυzυekben meghatαrozott cιlok megvalσsνtαsαhoz egy olyan ingatlanra lesz szόksιgόnk, amely az alαbbi helyisιgekbυl αll:

A lαtαssιrόltekkel kapcsolatos elυνtιleteket, amelyeket a munkαltatσk rιszιrυl tapasztalunk, azt eredmιnyezi, hogy a felnυttkorαban lαtαsαt elveszνtett ember kikerόl a nyνlt munkaerυpiacrσl ιs nagyon nehezen, vagy egyαltalαn nem kerόl vissza oda. Magyarorszαgon az eurσpai viszonyokkal φsszehasonlνtva: amνg az Uniσban a fogyatιkkal ιlυk 53%-az, addig Magyarorszαgon csak 15%-a dolgozik.

A munkanιlkόlisιg nem indokolja azt, hogy ilyen alacsony arαnyban legyenek foglalkoztatva, hiszen a tφrvιnyek lehetυvι teszik a munkaadσknak azt, hogy igιnybe vegyιk a foglalkoztatαsi tαmogatαst.

A "Tαvmunkahαz" mϋkφdιsιvel a munkaadσk, ιs vαllalkozσk segνtsιgιre szeretnιnk lenni oly mσdon, hogy az Egyesόlet teremti meg a feltιteleket ιs a munkαt a dolgozni kνvαnσ lαtαssιrόltek szαmαra, de mαs fogyatιkkal ιlυ emberek szαmαra is.

Cιljainkat ϊgy szeretnιnk megvalσsνtani, hogy felkutatjuk azokat a cιgeket, vαllalkozαsokat melyeknek bιrmunka vagy bedolgozαs formαjαban tudnak tagjaink munkαt vιgezni.

Ezzel a foglalkoztatαssal terheket veszόnk le az αllamrσl ιs a munkaadσkrσl, rαadαsul munkahelyeket is teremtόnk.

Copyright © 2009 Lαtαssιrόltek Pilis Vφlgye Egyesόlete